22 Νοε 2008

Το τελικο(?) κειμενο τής κλαδικής σύμβασηςΤο παρακάτω κείμενο αποτελεί ομόφωνη απόφαση της Διαπραγματευτικής Ομάδας και υποβλήθηκε στις 18/11/08 στο Υπουργείο Υγείας για ν΄ αποτελέσει τη βάση κατάρτισης νομοσχεδίου. Στις 20/11/08 το Υπουργείο κατέθεσε στην ΟΕΝΓΕ παρατηρήσεις και αντιπροτάσεις, οι οποίες φαίνονται ως σημειώσεις στο κείμενο. Ως σημειώσεις φαίνονται και οι νέες προτάσεις που κατέθεσε η ΟΕΝΓΕ.
Δημήτρης Βαρνάβας


Αθήνα 18 Νοεμβρίου 2008
Α.Π:1389

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
κο ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣΧΕΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΤο ακριβές περιεχόμενο της Συλλογικής Σύμβασης που συμφωνείται είναι το κάτωθι:

1. Οι νοσοκομειακοί γιατροί κάδου ΕΣΥ και ειδικευομένων θα πραγματοποιούν εφημερίες που χρειάζονται ώστε τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας να λειτουργούν με ασφαλή τρόπο. Οι ανάγκες για την εφημέρευση των μονάδων υγείας αυτών, προσδιορίζονται από τα Επιστημονικά Συμβούλια και τις Διοικήσεις τους[1].
Για την επίτευξη του στόχου αυτού δεν θα εφαρμοστούν ελαστικά ωράρια (π.χ κυκλικά) και ελαστικές σχέσεις εργασίας (π.χ επικουρικοί γιατροί κ.λ.π). ‘Οπου στο άρθρο αυτό αλλά και στα υπόλοιπα μνημονεύονται ειδικευμένοι γιατροί του ΕΣΥ συμπεριλαμβάνονται και οι οδοντίατροι ΕΣΥ[2].

2. Το επίσημο ωράριο των νοσοκομειακών γιατρών είναι 7ωρο, συνεχές, πρωινό και 5νθήμερο. Μετά δε από κάθε ενεργό εφημερία παρέχεται στον εργαζόμενο ρεπό (εργάσιμη ημέρα) που δεν μεταφέρεται πέρα της μιας εβδομάδος.

3. Το επίδομα βιβλιοθήκης των νοσοκομειακών γιατρών δεν υπόκειται σε φορολόγηση.

4. Οι πρώτες 4 για τους ειδικευμένους νοσοκομειακούς γιατρούς και οι πρώτες 6 για τους ειδικευόμενους κάθε είδους εφημερίας και κατ΄ επιλογήν του γιατρού φορολογούνται με ειδικό συντελεστή 20% ή με το εισόδημα. Οι πέραν των 4 πρώτων ή 6 αντίστοιχα κάθε είδους εφημερίας δεν υπόκεινται σε φορολόγηση.
Το 50% του επιδόματος εφημερίας των Διευθυντών γιατρών της Α΄ Ζώνης δεν υπόκειται σε φορολόγηση. Το μέτρο αυτό θα ισχύει μετά την 1/1/09 για τους Συντονιστές Διευθυντές Α΄ Ζώνης και εφ’ όσον βέβαια θα εκλέγονται αυτοί σε τμήματα ή εργαστήρια και μονάδες και στους Διευθυντές Α΄ Ζώνης όταν θα είναι μοναδικοί διευθυντές στο τμήμα, εργαστήριο και μονάδες και ως εκ τούτου δεν θα εκλέγεται Συντονιστής Διευθυντής.

5. Αναδιαρθρώνεται η Ιατρική υπηρεσία στη βάση οργανωμένης εξέλιξης των νοσοκομειακών γιατρών μέσα στο σύστημα από τον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητού Β΄ (πύλη εισόδου) μέχρι τον καταληκτικό βαθμό του Διευθυντού σε πολυδιευθυντικό σύστημα. Από 1/1/09 οι οργανικές θέσεις των ειδικευμένων γιατρών παύουν στους οργανισμούς των Νοσοκομείων και Κ.Υ να είναι κατανεμημένες σε βαθμούς και μετονομάζονται σε θέσεις ειδικευμένων γιατρών. Οι υπηρετούντες σήμερα γιατροί διατηρούν το βαθμό τους.
Η αναδιάρθρωση και η από τούδε και στο εξής πλήρης εξέλιξη των νοσοκομειακών γιατρών στο ΕΣΥ γίνεται ως ακολούθως.

α) Κάθε ειδικευμένος γιατρός του ΕΣΥ εξελίσσεται μέχρι τον καταληκτικό βαθμό του Διευθυντού, υπό προϋποθέσεις χρόνου προϋπηρεσίας στον κάθε βαθμό, καθώς και σύμφωνα με εκπαιδευτικά και επιστημονικά κριτήρια που προβλέπει το αρ. 35 παρ. 6 του Ν. 2519/97. Η αξιολόγηση είναι ατομική και γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

β) Κάθε θέση που κενούται, προκηρύσσεται από το Νοσοκομείο εντός 1 μηνός υποχρεωτικά. Η προκήρυξη των κενών ή κενούμενων θέσεων είναι ανοικτή και ενεργείται με τα κριτήρια της παρ. 7 αρ.37 του Ν. 2519/97 και ο επιλεγόμενος γιατρός προσλαμβάνεται στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητού Β΄ και ακολούθως εξελίσσεται βαθμολογικά μέσα στο σύστημα.

γ) Θέσεις οι οποίες έχουν προκηρυχθεί και εφόσον έχουν κατατεθεί οι προβλεπόμενες εισηγήσεις, η κρίση – επιλογή ενεργείται από το Συμβούλιο προσλήψεων – κρίσεων του παρόντος νόμου. Οι θέσεις αυτές μετατρέπονται σε θέσεις ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ και κατ΄ εξαίρεση η επιλογή είναι για το βαθμό της προκήρυξης . Προκηρύξεις για τις οποίες δεν κατατέθηκαν εισηγήσεις επαναπροκηρύσονται ως θέσεις ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητού Β΄. Η επαναπροκήρυξη ενεργείται κατά προτεραιότητα μέσα σε 2 μήνες από την ισχύ του παρόντος[3].

δ) Οι βαθμοί των ειδικευμένων γιατρών είναι : Επιμελητής Β΄, Επιμελητής Α΄και Διευθυντής.

ε) Γιατροί που υπηρετούν στο ΕΣΥ η Πανεπιστημιακοί γιατροί δύνανται να διεκδικήσουν προκηρυσσόμενη θέση σε άλλο νοσοκομείο και αν επιλεγούν αυτοί διατηρούν το βαθμό τους. Η αντιστοίχηση βαθμών και τίτλων ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών είναι:

Λέκτωρ με ειδικότητα Επιμελητής Β΄
Επίκουρος Καθηγητής Επιμελητής Α΄
Αναπλ. Καθηγητής Αναπλ. Διευθυντής
Τακτικός Καθηγητής Διευθυντής

Γιατροί που μετακινούνται από ένα νοσοκομείο ή Κ.Υ σε άλλο νοσοκομείο ή Κ.Υ (μέσω κατάληψης προκηρυσσόμενης θέσης) επιβαρύνονται με 2 χρόνια πέρα των προβλεπόμενων για να εξασφαλίσουν την προϋπόθεση του χρόνου αίτησής τους προς αξιολόγηση για τον βαθμό του Επιμελητού Α΄. Επιμελητές Α΄ μετακινούμενοι σε άλλο νοσοκομείο ή Κ. Υγείας επιβαρύνονται με 4 χρόνια πέραν των προβλεπομένων για να εξασφαλίσουν την προϋπόθεση του χρόνου αίτησής τους προς αξιολόγηση για τον βαθμό του Διευθυντή[4].
Οι προαγόμενοι σε βαθμό Διευθυντού δεν δύνανται πλέον να διεκδικήσουν άλλη θέση.

στ) Ο νοσοκομειακός γιατρός που αποκτά το δικαίωμα εξέλιξης στον επόμενο βαθμό το ζητά και αξιολογείται. Αν η αξιολόγηση είναι αρνητική δικαιούται να ζητήσει επαναξιολόγηση μετά 2 τουλάχιστον χρόνια από την 1η αξιολόγηση του στο συγκεκριμένο βαθμό. Επί νέας αρνητική αξιολόγησης παραμένει στον ίδιο βαθμό , του απονέμονται οι αποδοχές του επόμενου βαθμού και δικαιούται άλλης αξιολόγησης μετά 5 έτη.

ζ) Δικαίωμα αίτησης για αξιολόγηση αποκτά ο Επιμελητής Β΄ μετά από 7 χρόνια στον βαθμό . Ο Επιμελητής Α΄ αποκτά δικαίωμα αξιολόγησης μετά από 8 έτη στο βαθμό ή 15 χρόνια στο ΕΣΥ εκ των οποίων τα 5 χρόνια στο βαθμό του Επιμελητή Α΄ και στην ίδια θέση χωρίς αρνητικές αξιολογήσεις στον προηγούμενο βαθμό.
Από την δημοσίευση του παρόντος νόμου παύει η απονομή του τίτλου του Αναπλ. Διευθυντή.
Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Επιμελητές Α΄ που συμπληρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και όλοι οι σημερινοί Αναπλ. Διευθυντές εντός της επόμενης 2ετίας δικαιούνται αίτησης αξιολόγησης κατά σειρά αρχαιότητος στον βαθμό του Επιμελητού Α΄ κατά τμήμα , μονάδα ή εργαστήριο του Νοσοκομείου[5] και σε ποσοστό 25% κάθε 6μηνο της 2ετίας. Το τελευταίο 6μηνο του 2010, μαζί με τους εναπομείναντες της παραγράφου αυτής αποκτούν δικαίωμα αίτησης και όσοι εν τω μεταξύ εξασφάλισαν τις προϋποθέσεις.

η) ΄Όταν σε μια κλινική, τμήμα ή εργαστήριο υπηρετούν περισσότεροι από ένας Διευθυντής, εκλέγεται ένας ως Συντονιστής Διευθυντής για 4ετή θητεία . Επί μη έκφρασης ενδιαφέροντος από κανέναν ορίζεται υποχρεωτικά από τον Διοικητή . ΄Οπου σήμερα υπηρετεί οργανικός Διευθυντής (όχι σε προσωποπαγή θέση) παραμένει Συντονιστής Διευθυντής μέχρις αποχωρήσεώς του για οιοδήποτε λόγο.

θ) Και στην Α΄ Ζώνη εφημερεύουν οι Διευθυντές σε ενεργό ή άλλου είδους εφημερία. Απαλλάσσονται της υποχρέωσης αυτής στην Α΄ Ζώνη οι Συντονιστές Διευθυντές ή Διευθυντές τμημάτων όπου δεν υπηρετεί άλλος Διευθυντής.

ι) Εκλεκτορικά Σώματα.

Α – Συμβούλιο προσλήψεων – κρίσεων σε ανοιχτές προκηρύξεις.

1. Ο Διοικητής τους Νοσοκομείου ως Πρόεδρος του Συμβουλίου με Αναπληρωτή του τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.
2. Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου που αναπληρώνεται από τον νόμιμο αντικαταστάτη του.
3. Ο Διευθυντής του αντίστοιχου Τομέα που αναπληρώνεται από τον νόμιμο αντικαταστάτη του.
4. ο Συντονιστής Διευθυντής του τμήματος που αναπληρώνεται από τον νόμιμο αντικαταστάτη του.
5. ο Εκπρόσωπος των Επιμελητών Α΄ στο Επιστημονικό Συμβούλιο που αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Επιμελητή Α΄ της ίδιας ειδικότητας (αν στο νοσοκομείο υπάρχουν περισσότερο του ενός αντίστοιχα τμήματα) ή του τμήματος εάν είναι μοναδικό.

Οι 3ος και 4ος κριτές είναι συγχρόνως και εισηγητές οι οποίοι υποχρεώνονται να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους σε 1 ½ μήνα από το πέρας της προκήρυξης. Ενστάσεις υποβάλλονται εντός 20 ημερών από την κατάθεση των εισηγήσεων. Οι ενστάσεις απαντώνται εντός 15 ημερών και το Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει σε διάστημα 15 ημερών από την τελευταία ημερομηνία απάντησης των ενστάσεων.
΄Εδρα του Συμβουλίου είναι το Νοσοκομείο που προκηρύσσει τη θέση.

Β – Συμβούλιο Αξιολόγησης προς εξέλιξη των υπηρετούντων μονίμων γιατρών του ΕΣΥ

Το Συμβούλιο αυτό είναι η Γενική Συνέλευση του αντίστοιχου προς τον αξιολογούμενο τομέα και απαρτίζεται κάθε φορά από τους ειδικευμένους μονίμους γιατρούς του ΕΣΥ του Νοσοκομείου και Κ. Υγείας του από τον βαθμό του αξιολογουμένου και επάνω.
Η Συνέλευση συγκαλείται από τον Διευθυντή του Τομέα ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του και είναι σε απαρτία αν παρίσταται το 50% των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής για τον κάθε βαθμό. Επί μη απαρτίας η συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε μία εβδομάδα με νόμιμη απαρτία το 30% των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής. Επί νέας ελλείψεως απαρτίας η συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά 7 ημέρες χωρίς ανώτερο όριο απαρτίας. Θετική θεωρείται η ατομική αξιολόγηση εφόσον συγκεντρώνει το 50% + 1 των ψήφων των παρόντων. Η ψηφοφορία είναι φανερή.
Το 1ο 15νθήμερο κάθε έτους ορίζονται 1 εισηγητής με τον αναπληρωματικό του για κάθε ειδικότητα και επί ελλείψεως από συναφή ειδικότητα από τη Συνέλευση του Τομέα. Δεύτερος εισηγητής είναι ο εκάστοτε Συντονιστής Διευθυντής ή μοναδικός Διευθυντής του τμήματος του αξιολογούμενου ή ο νόμιμος αναπληρωτής ή αντικαταστάτης του.
Αξιολογήσεις γίνονται 2 φορές το χρόνο.
Οι εισηγητές λαμβάνουν μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους τους φακέλους των γιατρών (Νοσοκομείων και Κ. Υγείας) που έχουν δικαίωμα και το αιτούν να προαχθούν. Σε ένα μήνα από τη λήψη των φακέλων οι εισηγητές καταθέτουν την εισήγησή τους στη Γραμματεία του Τομέα.
Η Γραμματεία μέσα σε 5 ημέρες επιδίδει τις εισηγήσεις στους υποψηφίους γιατρούς, οι οποίο δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση σε προθεσμία 15 ημερών.
Μέσα σε 15 ημέρες από την εκπνοή της προθεσμίας ένστασης , απαντώνται οι ενστάσεις και σε 15 ημέρες ο Διευθυντής του Τομέα καλεί την αντίστοιχη συνέλευση του Τομέα. Η συνέλευσης αφού ακούσει τις εισηγήσεις , τις ενστάσεις, τις απαντήσεις , τις οποίες παρουσιάζουν οι εισηγητές, οι οποίοι απαντούν και σε ερωτήματα, αποφασίζει αιτιολογημένα.
Οι εισηγητές λαμβάνουν 2η φορά στο ίδιο έτος τους φακέλους των ενδιαφερομένων γιατρών μέχρι 31/7 και ακολουθείται ή ίδια διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.
Η πρώτη διαδικασία αξιολόγησης μετά τη δημοσίευση του παρόντος δύναται να αρχίσει ένα μήνα αργότερα από τα προβλεπόμενα.

Γ – Συμβούλιο επιλογής Συντονιστών Διευθυντών.

Το Συμβούλιο αυτό είναι η γενική Συνέλευση του αντίστοιχου Τομέα όλων των μονίμων γιατρών του ΕΣΥ του Τομέα αυτού. Εισηγητές ορίζονται ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου με τον νόμιμο αναπληρωτή του και ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας με τον νόμιμο και αυτός αναπληρωτή του[6].

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι Διευθυντές στο βαθμό του ίδιου τμήματος. Η επιλογή γίνεται μεταξύ των αιτούντων και οι εισηγητές υποβάλλουν τις εισηγήσεις τους εντός 15 ημερών από τη λήψη των φακέλων. Δικαίωμα ένστασης εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση των εισηγήσεων. Οι εισηγητές απαντούν εντός 15 ημερών από την παραλαβή των ενστάσεων.
Το Συμβούλιο επιλογής συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Διευθυντή του Τομέα εντός 15 ημερών από την απάντηση των ενστάσεων.
Όπου ως εκλεκτορικά σώματα αναφέρονται η Γενική Συνέλευση του Τομέα ή μέρος αυτής, σε νοσοκομεία όπου υπάρχουν Πανεπιστημιακές Κλινικές δεν καλούνται και δεν συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο (ούτε στον υπολογισμό της απαρτίας) οι Πανεπιστημιακοί γιατροί. Ο Διευθυντής του Τομέα ή ο αναπληρωτής του καλούν τους μόνιμους γιατρούς του ΕΣΥ.

κ) Νοσοκομειακοί γιατροί που συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά μέχρι 31/12/2009 τους χορηγούνται οι αποδοχές του επόμενου βαθμού και δεν κρίνονται.

λ) Τα 2 πρώτα χρόνια (έως 31 – 12 – 2010) οι νέες προσλήψεις αφορούν γιατρούς που δεν υπηρετούν στο ΕΣΥ . Ως εκ τούτου υπηρετούντες γιατροί στο ΕΣΥ και μέχρι 31/12/2010 δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο ΕΣΥ εκτός και υποβάλλουν παραίτηση μέχρι τη λήξη της εκάστοτε προκήρυξης.

6– Κατά τη χρονική διάρκεια της Συλλογικής Σύμβασης και μάλιστα στο πρώτο εξάμηνο θα προσληφθούν 2000 νέοι γιατροί σε οργανικές θέσεις ( εξ αυτών τουλάχιστον 1.500 ειδικοί σε οργανικές θέσεις Επιμελητών Β΄).

Ο καθορισμός των αναγκών των προσλήψεων θα γίνεται από κοινή επιτροπή του Υπουργείου Υγείας και της ΟΕΝΓΕ ώστε να προτιμώνται υποστελεχωμένα τμήματα με στόχο την 1/7/09 να μην υπάρχουν γιατροί που θα εξαναγκάζονται να κάνουν περισσότερες από 7 ενεργείς εφημερίες το μήνα και 11 εφημερίες παντός τύπου.
Θέσεις που προκηρύσσονται εκτός κοινής Επιτροπής Υπουργείου Υγείας – ΟΕΝΓΕ δεν υπολογίζονται στις ανωτέρω 2.000 περιγραφόμενες.
Η κοινή αυτή Επιτροπή θα προτείνει κατά τη διάρκεια της συλλογικής σύμβασης λειτουργία ΤΕΠ και νέα πρότυπα εφημέρευσης.

7– ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ:

Από 1/1/2009 στο ισχύον μισθολόγιο των Νοσοκομειακών γιατρών παρέχονται οι εξής αυξήσεις κατά βαθμό:

α) Ειδικευόμενος: Αυξάνεται ο Β.Μ κατά 210 € και το Νοσοκομειακό
επίδομα κατά 90 €.
β) Επιμελητής Β΄ : Αυξάνεται ο Β.Μ κατά 300 €.
γ) Επιμελητής Α΄ : Αυξάνεται ο Β.Μ κατά 360 €.
δ) Διευθυντής : Αυξάνεται ο Β.Μ κατά 420 €.

Μετά από συζήτηση εντός αυστηρά των χρονικών ορίων της Σύμβασης, εφαρμόζεται Νέο Ειδικό Ιατρικό Μισθολόγιο που η πρώτη φάση ξεκινάει με την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης και τις ανωτέρω αυξήσεις και στο καταληκτικό επίπεδο θα προσαρμόζεται προοδευτικά στις προτάσεις μας.
Ο τρόπος υπολογισμού του ωρομισθίου των εφημεριών μας θα προσεγγίσει την επόμενη 3ετία, αυτών των υπερωριών των Δημοσίων Υπαλλήλων.

8– Καταργείται από το μισθολόγιο των Νοσοκομειακών γιατρών του ΕΣΥ η οροφή των αποδοχών Αρεοπαγίτη με 29 χρόνια υπηρεσίας[7].
Η διάρκεια της συλλογικής Σύμβασης και κατά άρθρα 1, 6 και 7 είναι ετήσια από 1/1/09 έως 31/ 12/09.
΄Εναρξη διαλόγου για την κατάρτιση της επόμενης Συλλογικής Σύμβασης ορίζεται η 15η Οκτωβρίου του 2009.
Κάθε διάταξη που περιλαμβάνεται στη παρούσα Συλλογική Σύμβαση αλλάζει ή καταργείται με νέα Συλλογική Σύμβαση.

------------------------------------------------------------------------

ANTIΠΡΟΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
[1] Αντιπρόταση Υπουργείου: « Τα προγράμματα των εφημεριών αυτών καταρτίζονται με απόφαση του εκάστοτε Διοικητή μετά από πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου».
Αντιπρόταση ΟΕΝΓΕ: « καταρτίζονται όπως προβλέπει η παράγρ. 3α του άρθρου 9 του νόμου 3329/05»
[2] Θα περιληφθεί διάταξη, ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι γιατροί του «Παπαγεωργίου» και όποιου άλλου Νοσοκομείου έχει παρόμοιο καθεστώς εργασιακών σχέσεων.
[3] Αντιπρόταση Υπουργείου στο σημείο γ), η οποία έγινε αποδεκτή από την ΟΕΝΓΕ: «Η παρούσα δεν εφαρμόζεται για την πλήρωση θέσεων που έχουν προκηρυχθεί μέχρι την ημέρα υπογραφής της και θεωρούνται εξ αυτού του λόγου εκκρεμείς. Τα αρμόδια συμβούλια επιλογής υποχρεούνται εντός τριών μηνών από την υπογραφή της παρούσης να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες πλήρωσης των εκκρεμών θέσεων»
[4] Προσθήκη Υπουργείου: «Οι εν λόγω επιβαρύνσεις δεν εφαρμόζονται σε γιατρούς που μετακινούνται σε Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας περιοχών που χαρακτηρίζονται άγονες με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν πρότασης του ΕΚΕΠΥ και της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας του Υπουργείου Υγείας» Αποδεκτή από την ΟΕΝΓΕ με τη διευκρίνιση «…από και προς Νοσοκομεία…»
[5] Διόρθωση ΟΕΝΓΕ: Η φράση «κατά Τμήμα, Μονάδα ή Εργαστήριο» να γίνει «κατά ειδικότητα»
[6] Αντιπρόταση Υπουργείου για τη συγκεκριμένη παράγραφο: «Το Συμβούλιο αποτελείται από το Διοικητή του Νοσοκομείου που προκήρυξε τη θέση, τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και δύο συντονιστές Διευθυντές που κληρώνονται για το σκοπό αυτό στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια. Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Διοικητής και εισηγητές ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και ο αρχαιότερος εκ των δύο συντονιστών Διευθυντών». Η ΟΕΝΓΕ εμμένει στην αρχική της πρόταση, δεδομένου ότι και ο Υπουργός στις 10 προτάσεις για το πολυδιευθυντικό γράφει στο σημείο 8 «Εκλεκτορικό σώμα υπό συζήτηση. Πιστεύω στη συνέλευση του τομέα»

[7] εδάφιο 2 της παραγ. 9 του άρθρου 45 του νόμου 3205/2003

19 Νοε 2008

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ 2105205291
2105200738

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ


Μετά από δύο σχεδόν χρόνια διαβουλεύσεων μεταξύ της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σε συνέχεια των τελευταίων συνομιλιών με την ηγεσία του Υπουργείου, με κορυφαία αυτή της 4 Νοεμβρίου 2008 με τον Υπουργό κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, η ΟΕΝΓΕ, με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της στις 5/11/2008, αποδέχεται την τελική πρόταση του Υπουργού Υγείας. Στόχος είναι η υπογραφή κλαδικής συμφωνίας πριν από το τέλος του 2008.
Ήδη, την Τετάρτη συνέρχεται μεικτή Ομάδα Εργασίας Υπουργείου-ΟΕΝΓΕ, προκειμένου να συνταχθεί το περιεχόμενο της κλαδικής συμφωνίας.
Σημειώνεται, ότι με την κλαδική συμφωνία εναρμονίζεται απόλυτα το ωράριο και οι εφημερίες των νοσοκομειακών γιατρών, με τα ανώτατα επιτρεπτά όρια που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να επιβάλλονται - όπως η κοινοτική οδηγία δίνει τη δυνατότητα - κυκλικά και ελαστικά ωράρια, ούτε ελαστικές σχέσεις εργασίας αλλά ούτε και εντατικοποίηση της εργασίας των γιατρών.
Ειδικότερα:
· Το πρωινό συνεχές οκτάωρο εργασίας γίνεται επτάωρο και χορηγείται ρεπό μετά από κάθε ενεργό εφημερία.
· Προσλαμβάνονται 4.500 νέοι γιατροί πέραν των σήμερα υπηρετούντων στα επόμενα δύο χρόνια (1.200 ειδικευόμενοι, 3.300 Επιμελητές Β΄ σε οργανικές θέσεις). Μέσα στο 2009 θα γίνουν 2.000 προσλήψεις, από τις οποίες όπως έχει διευκρινιστεί καμία δεν θα αφορά θέση επικουρικού, θα ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Από την αρχή του δεύτερου εξαμήνου (1/07/09) κανείς γιατρός στη χώρα (ειδικός ή ειδικευόμενος) δεν θα εξαναγκάζεται να εκτελεί πάνω από 7 έως 8 ενεργείς εφημερίες τον μήνα. Ο καθορισμός των αναγκών των προσλήψεων θα γίνεται από κοινή Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας και της ΟΕΝΓΕ, ώστε να στοχεύουν υποστελεχωμένα τμήματα.
· Αναδιαρθρώνεται η διαδικασία οργανωμένης εξέλιξης των νοσοκομειακών γιατρών από τον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄ μέχρι τον καταληκτικό βαθμό του Διευθυντού σε πολυδιευθυντικό σύστημα. Ο τίτλος του Αναπληρωτή Διευθυντή σταδιακά καταργείται. Η ατομική εξέλιξη θα γίνεται από τον βαθμό του Α΄ στον βαθμό του Διευθυντή. Μετά τη συνταξιοδότηση των σημερινών οργανικών διευθυντών, η εκλογή του συντονιστή Διευθυντή θα γίνεται με δημοκρατικό τρόπο.
· Αναδιαρθρώνονται τα Συμβούλια Κρίσεων, Προσλήψεων και Αξιολογήσεων των γιατρών με την κατάργηση των ΣΚΕΙΟΠΝΙ και την εισαγωγή νέων διαδικασιών πρόσληψης περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα.
· Το επίδομα βιβλιοθήκης παύει να φορολογείται.
· Οι πρώτες και μέχρι τέσσερις εφημερίες για τους ειδικευμένους και μέχρι έξι για τους ειδικευόμενους σε εθελοντική βάση, φορολογούνται με ειδικό φορολογικό συντελεστή 20%. Οι πέρα αυτών, είναι αφορολόγητες.
· Αυξάνεται ο βασικός μισθός των ειδικευομένων, των Επιμελητών Β΄ των Επιμελητών Α΄ και των Διευθυντών, σε επίπεδα που έχουν συμφωνηθεί, αυξανόμενο συγχρόνως και το χρονοεπίδομα. Στους ειδικευόμενους επιπρόσθετα χορηγείται αύξηση στο νοσοκομειακό επίδομα κατά 90 ευρώ.
· Καταργούνται διατάξεις που καθορίζουν οροφή (πλαφόν) στις αθροιστικές αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ.
· Το επίδομα εφημέρευσης των Διευθυντών Α΄ ζώνης που μελλοντικά θα είναι Συντονιστές Διευθυντές Α΄ ζώνης να έχει την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τις πάνω από τις 4 εφημερίες των υπολοίπων γιατρών. Δηλαδή το 50% να είναι αφορολόγητο

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση και τομή που επετεύχθη από την ίδρυση του ΕΣΥ, ως αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Οικονομίας αλλά και του «υψηλού αισθήματος ευθύνης των νοσοκομειακών γιατρών απέναντι στη δημόσια υγεία και το κοινωνικό σύνολο», όπως η ίδια η ΟΕΝΓΕ αναφέρει στην απόφασή της στις 5/11/2008, που κοινοποίησε επισήμως προς τον Υπουργό Υγείας και τον Υπουργό Οικονομίας.

Διαδοχικές συναντήσεις ΟΕΝΓΕ - Υπουργείου Υγείας

17/11/2008Διαδοχικές συναντήσεις ΟΕΝΓΕ - Υπουργείου Υγείας (ΔΒ)
Σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου συναντήθηκε η Διαπραγματευτική Ομάδα και συζήτησε τελικές ρυθμίσεις για το κείμενο της κλαδικής σύμβασης, στις οποίες κατέληξε με ομοφωνία και παρουσίασε εν συνεχεία στη συνάντηση που επακολούθησε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
Αύριο πρωί οι προτάσεις αυτές θα παραδοθούν στο Υπουργείο διατυπωμένες σε κείμενο και περιμένουμε απάντηση σε νέα συνάντηση ΟΕΝΓΕ - Υπουργείου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου.
Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου θα συγκληθεί το Γενικό Συμβούλιο προκειμένου να ενημερωθεί για τις εξελίξεις και να λάβει σχετικές αποφάσεις.
Δημήτρης Βαρνάβας

15 Νοε 2008

ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

................Νέα συνάντηση της Διαπραγματευτικής Ομάδας θα γίνει στις 11 πμ της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου και στις 2μμ της ίδιας μέρας θα γίνει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου...........................

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ

http://www.ygeianet.gr/kat_02.php?eidos=cb&title=Επικαιρότητα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ

07/11/2008Καταγγελία εναντίον του Διοικ. Συμβούλιου του Νοσοκομείου Κοζάνης για προπηλακισμό γιατρού(ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ)


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ


Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των γιατρών του «Μαμάτσειου» Νοσοκομείου Κοζάνης της 6ηςΝοεμβρίου 2008, καταγγέλλει το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Κοζάνης για την απαράδεκτη φραστική επίθεση και εξύβριση του γιατρού, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και εκπροσώπου των γιατρών κου Ζαρκινού Φωτίου που υπηρετεί και στηρίζει την Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου, με το ελάχιστο προσωπικό, την τελευταία 15ετία. Η επίθεση αυτή, σε συνδυασμό με τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, είχε σοβαρή επίπτωση στην υγεία του με ανάγκη άμεσης νοσηλείας του στο νοσοκομείο.
Ο συνάδελφος Ζαρκινός Φώτης κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπερασπίστηκε τα δίκαια αιτήματά μας. Συγκεκριμένα, προσπάθησε να ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ζητώντας να εφαρμοστεί ο νόμος σε σχέση με τις εφημερίες των γιατρών και αντιτέθηκε στη λογική του Διοικητικού Συμβουλίου, που παράνομα και καταχρηστικά απαιτεί την εξάντληση και εξαθλίωση των γιατρών με υπερβολικά μεγάλο αριθμό εφημεριών, έτσι ώστε να καλυφθούν τα κενά από την έλλειψη ιατρικού προσωπικού, σε βάρος της ψυχικής και σωματικής τους υγείας καθώς και της ποιότητας της παρεχόμενης περίθαλψης στους ασθενείς.
Η έκτακτη γενική συνέλευση προειδοποιεί προς όλες τις κατευθύνσεις ότι οι γενικοί όροι εργασίας του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου, όπως αυτοί επιβάλλονται από την διοίκηση, εγκυμονούν κινδύνους για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Όπως όλοι, έτσι και το ιατρικό προσωπικό έχει πεπερασμένες σωματικές και ψυχικές αντοχές που έχουν ήδη εξαντληθεί από την εξουθενωτική καθημερινότητα που τους επιβάλλει η διοίκηση του νοσοκομείου.
Λυπούμαστε πραγματικά που μετά από τόσα χρόνια προσφοράς γιατροί όπως και ο κος Ζαρκινός αντιμετωπίζονται με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο, αντί να απολαμβάνουν τον σεβασμό και την αναγνώριση από μέρους της διοίκησης.
Για τους παραπάνω λόγους καταδικάζουμε απερίφραστα την απαράδεκτη συμπεριφορά εναντίον του συναδέλφου μας και ζητούμε την άμεση απομάκρυνση από την θέση του στο Δ.Σ. του νοσοκομείου του κου Παπαβασιλείου Αντωνίου που ήταν ο κύριος υπεύθυνος της υβριστικής επίθεσης και αποδοκιμάζουμε την σιωπηλή συγκατάβαση των υπολοίπων μελών.


Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΥ»

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ


ΑΔΕΔΥ: Στάση Εργασίας στις 26 Νοέμβρη και 24ωρη Απεργία τον Δεκέμβρη

Στάση εργασίας στις 26 Νοέμβρη από τις 12 το μεσημέρι μέχρι το τέλος του ωραρίου και 24ωρη Απεργία τον Δεκέμβρη ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ μετά την άκαρπη συνάντηση που είχε με την Υπουργό Απασχόλησης κ. Πετραλιά. Το προεδρείο της ΑΔΕΔΥ έθεσε το θέμα της άμεσης χρηματοδότησης του Ταμείου Πρόνοιας που αδυνατεί να καταβάλει τα εφάπαξ στους Συνταξιούχους. Η Υπουργός Απασχόλησης "παρέπεμψε" την ΑΔΕΔΥ στο Υπουργείο Οικονο

Ενημερωτικό από τη συνάντηση ΟΕΝΓΕ-Υπουργείου την 12η Νοεμβρίου

12/11/2008Ενημερωτικό από τη συνάντηση ΟΕΝΓΕ-Υπουργείου την 12η Νοεμβρίου(ΟΕΝΓΕ: )
Στη σημερινή συνάντηση Υπουργείου- Διαπραγματευτικής Ομάδας συμμετείχαν από πλευράς Υπουργείου οι Γενικοί Γραμματείς κκ Καλογερόπουλος και Ριζάς, ο Διοικητής του ΕΚΕΠΥ κ. Ευσταθίου και η Γενική Διευθύντρια κ. Παναγοπούλου. Έγινε αποδεκτό και από τις δύο πλευρές ότι πρέπει να προχωρήσουμε με ταχύτατους ρυθμούς, ώστε το αργότερο 15 Δεκεμβρίου να είναι ψηφισμένο από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο που θα κυρώνει την κλαδική σύμβαση και θα περιλαμβάνει τρείς ενότητες:

1η- εργασιακό- εξέλιξη- Συμβούλια Κρίσης- πολυδιευθυντικό
2η- προσλήψεις-οργανισμοί-πρότυπα εφημέρευσης- ΤΕΠ
3η- οικονομικές ρυθμίσεις

Από πλευράς Υπουργείου, πέραν αυτών που έχουμε συμφωνήσει μέχρι στιγμής, έγιναν αποδεκτές προς διερεύνηση υλοποίησης οι εξής ρυθμίσεις:
το νοσοκομειακό επίδομα των ειδικευομένων από 50 να ανέλθει σε 90 ευρώ, ώστε μαζί με τα 210 ευρώ στο Βασικό Μισθό να προκύπτει 300 ευρώ αύξηση
Το επίδομα εφημέρευσης των Διευθυντών της Α΄ ζώνης να αναπροσαρμοσθεί και να είναι κατά 50% αφορολόγητο.
Να αναπροσαρμοστεί το επίδομα αγόνου
Να φορολογούνται με 20% οι πρώτες 4 εφημεριές παντός τύπου και όχι μόνον οι ενεργείς, ενώ οι πάνω απ΄αυτές να είναι αφορολόγητες.
Να αναπροσαρμοσθεί το ωρομίσθιο της εφημερίας
Να συγκροτηθούν αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου τα Συμβούλια Κρίσης - Αναβάθμισης και να προχωρήσουν γρήγορα όλες οι άλλες διαδικασίες ώστε από τον Ιούλιο κανένας γιατρός της χώρας να μην είναι υποχρεωμένος να εκτελεί περισσότερες από 7 εφημερίες και η Διοίκηση να μην μπορεί να χρησιμοποιεί το εντέλλεσθαι για την υπέρβαση των 7.
Οι αναβαθμίσεις των αναπληρωτών σε τακτικούς Διευθυντές να γίνουν με γρήγορους ρυθμούς και για όσους έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια στο ΕΣΥ ή 7,5 χρόνια ως Επιμελητές Α΄.
Στις τρείς ενότητες ορίσθηκαν από πλευράς Υπουργείου: στην 1η η κ. Παναγοπούλου, στην 2η ο κ. Ευσταθίου και στην 3η ο κ. Ριζάς, ενώ από πλευράς ΟΕΝΓΕ ορίσθηκαν μέλη μετά από συζήτηση της Διαπραγματευτικής Ομάδας.
Σχετικά με τυχόν εμπλοκές που υπάρχουν από Επιτρόπους στη εξόφληση εφημεριών που εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν μέχρι 31/12/08 συμφωνήθηκε να περιληφθεί στο νομοσχέδιο διάταξη που θα εξαλείφει κάθε δυνατότητα άρνησης Επιτρόπων να εγκρίνουν εντάλματα ή να ζητούν υπογραφές.
Επίσης μετά από αίτημα του συντονιστικού Γενικών Συνελεύσεων Αθήνας συμφωνήθηκε να σταλεί επιστολή από το Υπουργείο προς την ΟΕΝΓΕ, όπου θα περιέχονται διασφαλίσεις και διαβεβαιώσεις, ώστε να ληφθεί υπόψη των συνελεύσεων που θα διεξαχθούν αύριο στα περισσότερα Νοσοκομεία.
Νέα συνάντηση της Διαπραγματευτικής Ομάδας θα γίνει στις 11 πμ της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου και στις 2μμ της ίδιας μέρας θα γίνει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
Δημήτρης Βαρνάβας

Ρυθμίσεις για γιατρούς και 4.500 προσλήψεις 10.11.08

Ρυθμίσεις για γιατρούς και 4.500 προσλήψεις 10.11.08
Αθήνα 10.11.2008, 19:32
Μετά από σχεδόν δύο χρόνια διαβουλεύσεων, η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) αποδέχθηκε την πρόταση του υπουργείου Υγείας με στόχο την υπογραφή κλαδικής συμφωνίας πριν από το τέλος του 2008.
Σε σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο τονίζει ότι με την κλαδική συμφωνία εναρμονίζεται απόλυτα το ωράριο και οι εφημερίες των νοσοκομειακών γιατρών με τα ανώτατα επιτρεπτά όρια που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να επιβάλλονται -όπως η κοινοτική οδηγία δίνει τη δυνατότητα- κυκλικά και ελαστικά ωράρια, ούτε ελαστικές σχέσεις εργασίας, αλλά ούτε και εντατικοποίηση της εργασίας των γιατρών.
Ειδικότερα:- Το πρωινό συνεχές οκτάωρο εργασίας γίνεται επτάωρο και χορηγείται ρεπό μετά από κάθε ενεργό εφημερία.- Προσλαμβάνονται 4.500 νέοι γιατροί πέραν των σήμερα υπηρετούντων στα επόμενα δύο χρόνια (1.200 ειδικευόμενοι, 3.300 Επιμελητές Β΄ σε οργανικές θέσεις). Μέσα στο 2009 θα γίνουν 2.000 προσλήψεις, κατά τρόπο ώστε το δεύτερο εξάμηνο του 2009 να μην χρειάζονται οι γιατροί να κάνουν περισσότερες από επτά έως οκτώ ενεργείς εφημερίες τον μήνα. Ο καθορισμός των αναγκών των προσλήψεων θα γίνεται από κοινή Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας και της ΟΕΝΓΕ, ώστε να στοχεύουν υποστελεχωμένα τμήματα. - Αναδιαρθρώνεται η διαδικασία οργανωμένης εξέλιξης των νοσοκομειακών γιατρών από τον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄ μέχρι τον καταληκτικό βαθμό του Διευθυντού σε πολυδιευθυντικό σύστημα. Ο τίτλος του Αναπληρωτή Διευθυντή σταδιακά καταργείται. - Αναδιαρθρώνονται τα Συμβούλια Κρίσεων, Προσλήψεων και Αξιολογήσεων των γιατρών με την κατάργηση των ΣΚΕΙΟΠΝΙ και την εισαγωγή νέων διαδικασιών πρόσληψης περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα.- Το επίδομα βιβλιοθήκης παύει να φορολογείται.- Οι πρώτες και μέχρι τέσσερις εφημερίες για τους ειδικευμένους και μέχρι έξι για τους ειδικευόμενους σε εθελοντική βάση, φορολογούνται με ειδικό φορολογικό συντελεστή 20%. Οι πέρα αυτών, είναι αφορολόγητες.- Αυξάνεται ο βασικός μισθός των ειδικευομένων, των Επιμελητών Β΄ των Επιμελητών Α΄ και των Διευθυντών, σε επίπεδα που έχουν συμφωνηθεί, αυξανόμενο συγχρόνως και το χρονοεπίδομα.- Καταργούνται διατάξεις που καθορίζουν οροφή (πλαφόν) στις αθροιστικές αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση και τομή που επετεύχθη από την ίδρυση του ΕΣΥ, καταλήγει η ανακοίνωση, όπως και η ίδια η ΟΕΝΓΕ αναφέρει στην απόφασή της στις 5 Νοεμβρίου 2008, που κοινοποίησε επισήμως προς τους υπουργού Υγείας και Οικονομίας.
Την ερχόμενη Τετάρτη συνέρχεται μεικτή Ομάδα Εργασίας Υπουργείου - ΟΕΝΓΕ, προκειμένου να συνταχθεί το περιεχόμενο της κλαδικής συμφωνίας.

θα κλείσουμε

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ BLOG.
ΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΜΑΣ ΤΟ BLOG ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΑΝΗΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΙΣΤΕ ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΓΥΡΩ ΣΑΣ, ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ, ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΩΣ ΤΩΡΑ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΒΑΖΕΙ ΣΕ ΣΚΕΨΕΙΣ.
ΒΕΒΑΙΑ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΤΟΣΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΒΙΑΣ ΓΕΜΙΖΟΥΝ 2 ΤΑΞΙ!!!!!!!!!!!!
ΑΥΤΑ ΤΑ ΩΡΑΙΑ !!!! ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΟΙ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ BLOG ΠΗΓΑΝ ΧΑΜΕΝΕΣ.
ΞΥΠΝΑΤΕ!!!!!!

2 Νοε 2008

Τι έκανε η Βρετανία, τι (δεν) έκανε η Ελλάδα
1/11/2008
Γράφει ο Παναγιώτης I. Kαραβίτης Iατρός-Γαστρεντερολόγος Mέλος Δ.Σ. Iατρικού Συλλόγου Λακωνίας
Tο πρόβλημα με τις εφημερίες των νοσοκομειακών ιατρών, αν και γνωστό εδώ και χρόνια, επανέρχεται κρισιμότερο από ποτέ, ως απειλή στις ήδη υποβαθμισμένες παροχές δημόσιας υγείας στην χώρα μας.
Kοινοτική οδηγία που έχει ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο (και αφού έχουμε πάρει τις συνήθεις αλλεπάλληλες αναβολές για την εφαρμογή της) ορίζει τον μέγιστο εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης των ιατρών σε 48 ώρες για τους ειδικευμένους και σε 56 ώρες για τους ειδικευόμενους. Eπιπλέον, σε κάθε εργάσιμη ημέρα προβλέπεται ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης 11 ωρών και μία ελεύθερη ημέρα την εβδομάδα. Tο σκεπτικό της οδηγίας είναι απλό: O εξαντλημένος ιατρός είναι επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία!
Σύμφωνα, ωστόσο, με τα ισχύοντα στα ελληνικά νοσοκομεία, οι ιατροί απασχολούνται εβδομαδιαίως επί 60-70 ώρες οι ειδικευμένοι και 70-90 ώρες οι ειδικευόμενοι, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι μετά το τέλος της εφημερίας εργάζονται ως το επόμενο μεσημέρι, συμπληρώνοντας 32 συνεχόμενες ώρες (κατά τις οποίες εξαρτάται από αυτούς η ζωή και ο θάνατος συμπολιτών μας). Πρόσφατα, έφτασαν στην Eυρωπαϊκή Eπιτροπή καταγγελίες για παραβιάσεις του ωραρίου, με αποτέλεσμα ο αρμόδιος επίτροπος να απευθύνει προειδοποιητική επιστολή στις ελληνικές αρχές ζητώντας εξηγήσεις ως τις 15 Δεκεμβρίου. Aν αυτές δεν τον ικανοποιήσουν, θα ακολουθήσει αιτιολογημένη γνώμη και προσφυγή στο Eυρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον μας.
H οδηγία προφανώς δεν έχει εφαρμοστεί και η καταστρατήγησή της έφθασε στην Oλομέλεια του Eλεγκτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την απόφαση (26.9), η οδηγία αποβλέπει «όχι μόνο να εξασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία της ασφάλειας και της υγείας των ίδιων των ιατρών, αλλά και να διαφυλάξει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτούς στο ευρύ κοινό». O εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα του «εντέλλεστε». Σε μια προκλητική, όμως, απόπειρα εκμετάλλευσης των εξαθλιωμένων οικονομικά Eλλήνων ιατρών, δίνεται το δικαίωμα στον ιατρό να εργαστεί πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου. O ιατρός που θα συναινέσει θα πληρωθεί τις εφημερίες του, αλλά -κατά παγκόσμια αποκλειστικότητα- παραιτούμενος από την κάλυψη του νοσοκομείου σε περίπτωση ιατρικού λάθους και αναλαμβάνοντας ο ίδιος την αστική και ποινική ευθύνη.
Oι νοσοκομειακοί ιατροί -αντιδρώντας στην αδιαφορία του υπουργείου- αποφάσισαν σε περισσότερα από σαράντα νοσοκομεία να καταθέσουν προγράμματα εφημεριών του Nοεμβρίου σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία. Tο αποτέλεσμα θα είναι τα περισσότερα νοσοκομεία μετά τις 10 Nοεμβρίου πολύ απλά να μην εφημερεύουν, λόγω έλλειψης προσωπικού. H ημερομηνία αυτή έχει οριστεί από τους νοσοκομειακούς ιατρούς ως καταληκτική για τις εν εξελίξει(;) διαπραγματεύσεις με το υπουργείο. Eν τω μεταξύ, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προτρέπουν τα μέλη τους να μην υπογράψουν δήλωση για υπερωριακή εφημέρευση με δική τους ευθύνη.
Eίναι ξεκάθαρο ποιος θα είναι το θύμα από την προαναγγελθείσα έκρηξη στον χώρο της Yγείας. O πολίτης για μία ακόμη φορά θα εξευτελιστεί από την πολιτεία, θα υποχρεωθεί να στραφεί στην ιδιωτική περίθαλψη, ενώ, όπως συμβαίνει συνήθως, θα στοχοποιηθεί η «προνομιούχος» τάξη των ιατρών. Kάποιος, ωστόσο, πρέπει να εξηγήσει στον φορολογούμενο γιατί στα νοσοκομεία δεν θα βρίσκει πλέον γιατρούς. Όπως θα πρέπει να του εξηγήσει ότι άλλες χώρες έχουν προ πολλού αντιμετωπίσει το θέμα, χωρίς επιπλοκές. Mία από αυτές, η Bρετανία, δεκαετίες πριν από την έκδοση της κοινοτικής οδηγίας και έχοντας αναγνωρίσει το πρόβλημα, καλύπτει τις ανάγκες του συστήματος με ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, τους οποίους υποχρεώνει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα νοσοκομεία, αμείβοντάς τους μόνο για την εφημερία. Eίναι, άλλωστε, τουλάχιστον εκατοντάδες οι Eλληνες πτυχιούχοι της Iατρικής οι οποίοι, περιμένοντας μια θέση στο EΣY, μεταβαίνουν στη Bρετανία και εργάζονται ουσιαστικά κλείνοντας «τρύπες» στα νοσοκομεία.
Tο κράτος γνωρίζει καλά τι πρέπει να κάνει και αυτό δεν είναι εξαγγελίες περί «επανίδρυσης του EΣY», «χιλιάδων προσλήψεων» και «πάταξης των συμφερόντων». Όλα αυτά δεν έχουν σημασία, όταν οι Έλληνες, είτε ως ασθενείς, είτε ως επισκέπτες, είτε ως ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, χάνουν την αξιοπρέπειά τους την ώρα που περνούν το κατώφλι δημόσιου νοσοκομείου.

1 Νοε 2008

Bάζουν «λουκέτο»

Bάζουν «λουκέτο»
Πέμπτη, 30.10.08
Για… κλείσιμο πάει το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, αφού από τις επόμενες μέρες αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εξετάσεις και εισαγωγές, ενώ δρομολογούνται και τα εξιτήρια των ήδη νοσηλευόμενων ασθενών!Αυτό αποφάσισαν στη χθεσινή γενική συνέλευση οι γιατροί του νοσοκομείου, καθώς, όπως υποστηρίζουν, οι ελλείψεις προσωπικού είναι τέτοιες που πλέον καθιστούν επικίνδυνη τη λειτουργία του νοσοκομείου.Οι γιατροί αποφάσισαν να σταματήσουν σταδιακά κάθε προγραμματισμένη ιατρική πράξη, ενώ στις γενικές εφημερίες θα εισάγονται για νοσηλεία μόνο οι ασθενείς που κινδυνεύουν να πεθάνουν – οι υπόλοιποι θα παραπέμπονται σε άλλα νοσοκομεία. Σύμφωνα με τους γιατρούς, τον Νοέμβριο θα κατατεθεί πρόγραμμα εφημεριών με 2 εφημερίες για κάθε ειδικό και 4 για κάθε ειδικευόμενο γιατρό. «Δεν θα γίνει καμία περικοπή στην ασφαλή σύνθεση εφημερίας κάθε ημέρας, αλλά το πρόγραμμα θα καταρτιστεί για κάθε τμήμα ως την ημέρα που θα επαρκέσει ο προβλεπόμενος αριθμός των εφημεριών ανά γιατρό.Οι εφημερίες του υπόλοιπου μήνα θα εξαρτηθούν απόλυτα από τη στάση της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας στις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή κλαδικής συμφωνίας με τους γιατρούς». Σημειώνεται ότι το Κρατικό Νίκαιας δέχεται χιλιάδες προγραμματισμένα και επείγοντα περιστατικά. Η δε εφημερία του είναι πιο «φορτωμένη» και από αυτή του Ευαγγελισμού! Σε κάθε γενική εφημερία, 1.500 με 1.800 άνθρωποι μαζί με τους συγγενείς τους συνωστίζονται σε ένα διάδρομο 40 μέτρων…Χθες, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί της Νίκαιας είχαν μια πρώτη συνάντηση με υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Υγείας, τα οποία δεσμεύθηκαν έως αύριο να έχουν δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στην έλλειψη προσωπικού. ΚΟΥΚΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ελεύθερος Τύπος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 12.00. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ!!!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 10.00 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 11.00. ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ!!!